Condicions contracte PostcART

I. DE L’AUTOR, L’EDITOR i L’OBRA

Primer / .- Per aquest contracte, l’AUTOR cedeix per un període de 5 anys a l’EDITOR, els drets d’explotació que es deriven d’una obra artística pròpia sobre la que s’obté una imatge fotogràfica a partir de la qual l’editor dissenyarà, editarà i produirà una postal, de 146 mm. x 105 mm, en cartolina estucada Discard Plus de 350 grams/m2.

L’AUTOR de la fotografia o de la obra artística fotografiada, cedeix els drets a divulgar-la i/o publicar-la, reproduir-la, distribuir-la i a comunicar-la públicament en qualsevol mitjà o suport escrit, gràfic, fonogràfic, audiovisual, telemàtic, electrònic, digital, multimèdia o informàtic. La presentació material de l’obra i el preu de venda al públic només són de la incumbència de l’EDITOR, el qual podrà publicar-la dins les col•leccions que li són pròpies o en coedició.

Segon / .- L’AUTOR respon davant l’EDITOR de l’autoria i l’originalitat de l’obra i de l’exercici pacífic dels drets que cedeix en aquest contracte, i manifesta que sobre els drets esmentats no té contret ni contraurà cap compromís que atempti contra els drets que corresponguin a l’EDITOR o a tercers, d’acord amb allò que s’estableix en aquest contracte. L’AUTOR es fa responsable davant l’EDITOR de totes aquelles càrregues pecuniàries que poguessin derivar-se per a l’EDITOR en favor de tercers amb motiu d’accions, reclamacions o conflictes derivats de l’incompliment d’aquestes obligacions per part de l’AUTOR.

Tercer / .- L’EDITOR es compromet a fer figurar el nom de l’AUTOR de manera destacada en totes les còpies que publiqui de l’obra, com també a incloure la menció internacional de reserva de propietat intel•lectual, seguida del nom i els cognoms o del pseudònim de l’AUTOR i de l’any de la primera edició.

II. DE LES CONDICIONS

Quart / .- L’objecte d’aquest contracte és el promocionar artistes a través del format postal, i és per aquest motiu que L’AUTOR paga la quantitat de 50 € IVA inclòs en aquest mateix acte i signatura. A més de la promoció comercial L’AUTOR també obtindrà 200 postals de la seva obra per al seu us discrecional.

Qualsevol dubte sobre la interpretació o l’aplicació d’aquest contracte i totes aquelles qüestions que fos necessari sotmetre a la competència judicial, ambdues parts se sotmeten als jutjats de Girona i renuncien al seu propi fur en cas que sigui un altre.

I perquè consti, ambdues parts signen per duplicat però a un sol efecte aquest document i designen com a domicili respectiu a efectes de notificacions aquell que es fa constar a la capçalera d’aquest contracte, tot i que podrà ser modificat mitjançant notificació escrita per correu certificat i amb acusament de rebut enviada a l’altra part.